Deprecated: Creation of dynamic property fluo_core::$acf is deprecated in /home/kerelvan/public_html/wp-content/plugins/fluo-core/includes/classes/class-fluo-acf.php on line 1081

Deprecated: Creation of dynamic property kvk::$cache is deprecated in /home/kerelvan/public_html/wp-content/themes/fluo-child-theme/includes/classes/class.kvk-cache.php on line 25

Deprecated: Creation of dynamic property kvk::$players is deprecated in /home/kerelvan/public_html/wp-content/themes/fluo-child-theme/includes/classes/class.kvk-players.php on line 115

Deprecated: Creation of dynamic property kvk::$podium is deprecated in /home/kerelvan/public_html/wp-content/themes/fluo-child-theme/includes/classes/class.kvk-podium.php on line 62

Deprecated: Creation of dynamic property kvk::$votes is deprecated in /home/kerelvan/public_html/wp-content/themes/fluo-child-theme/includes/classes/class.kvk-votes.php on line 209

Deprecated: Creation of dynamic property kvk::$submissions is deprecated in /home/kerelvan/public_html/wp-content/themes/fluo-child-theme/includes/classes/class.kvk-submissions.php on line 182
Privacy Statement - AGOKerel van het Seizoen

Privacy Statement

Algemeen

Het is voor ons belangrijk dat je ons moeiteloos kan vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en jou een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van de website en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.

Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe lang we deze bijhouden en voor welke doeleinden kan je hieronder lezen in ons privacybeleid. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens je met ons wil delen en welke niet.

De wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens  https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-enuitvoeringsbesluiten.

Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer https://www.privacycommission.be/nl te raadplegen.

1. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

De vennootschap Kortrijk Voetbalt met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Meensesteenweg 84a (hierna genoemd “KVK”) treedt op als de verwerker van je persoonlijke gegevens.

2. Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we? Onder

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben. Dit zijn gegevens die je ons doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer je:

 • onze website bezoekt
 • een ticket aankoopt
 • een abonnement aangaat
 • een aankoop doet in onze fanshop
 • contact opneemt met onze klantendienst
 • deelneemt aan evenementen en/of wedstrijden.

Daarnaast is het ook mogelijk dat we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen uit externe bronnen of via derden.

Meer concreet kan dit om gegevens gaan zoals

 • contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • profielgegevens: geslacht, geboortedatum, leeftijd taalvoorkeur, gezinssamenstelling;
 • persoons- en facturatiegegevens voor ticketing en fanshop;
 • IP-adres;

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele voorkeuren.

3. Waarom verwerken wij je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsdata:

 • met verkregen toestemming;
 • in uitvoering van een contract
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting
 • in het geval dat KVK een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van jouw persoonsgegevens:

 • het creëren en beheren van je persoonlijke account bij KVK;
 • om je bestellingen te verwerken via onze online diensten;
 • om tekstberichten over de leverstatus te kunnen bezorgen;
 • om contact te kunnen opnemen indien er zich wijzigingen of problemen zouden voordoen met de aflevering van de door bestelde items;
 • om wijzigingen in onze diensten te laten weten;
 • om je aanbiedingen te sturen zoals nieuwsbrieven, promoties en nieuwe aanbiedingen;
 • om wedstrijden te organiseren;
 • om jouw klantengetrouwheid te belonen;
 • om via je account kredietcontroles uit te voeren;
 • om gerichte marketing te sturen.

4. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

Om aankopen met de kaart zo veilig mogelijk te laten verlopen wordt de informatie via een beveiligde verbinding verstuurd zodat derden je persoonlijke gegevens niet kunnen lezen.

5. Confidentialiteit

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.

KVK garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

6. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren en verwerken je persoonsgegevens zo lang als nodig is in functie van het bereiken van de voormelde doelstellingen en in functie van de bestaande (contractuele) relatie tussen ons.

7. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers;
 • dit vereist is voor onze dienstverlening;
 • er een wettelijke verplichting op ons rust;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor KVK of de betrokken derde;
 • wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.

In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.

Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

8. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

De gebruiker kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing.

De gebruiker kan hiervoor steeds mailen naar privacy@kvk.be

9. Blijf op de hoogte van aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, … KVK behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig.

Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de bestaande apps en/of de websites van KVK.

Blijf op de hoogte

Wenst u de tussenstand op de voet te volgen? Klik dan op onderstaande knop en schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief.

Inschrijven